Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Clauze particulare ale diferitelor tipuri de contracte de muncă

Detaliile care fac diferența

Contractul de muncă este un document complex, căruia i se acordă o importanță deosebită în literatura de specialitate și în legislație. Pentru a acoperi cât mai multe situații generate de evoluția continuă a pieței muncii, contractul cadru a fost  completat cu clauze particulare în funcție de tipul acestuia.

Ținând cont că scopul unui contract de muncă îl reprezintă definirea cât mai detaliată a raporturilor de muncă ce se stabilesc între cele două părți, a apărut și necesitatea unei cât mai clare înțelegeri a particularităților ce pot apărea.

Dacă într-un articol anterior am prezentat, la modul general, tipurile contractelor de muncă și diferențele dintre ele, ne-am propus să revenim și cu prezentarea elementelor particulare fiecărui tip de contract. Click aici pentru a citi articolul despre tipurile contractului individual de muncă. 

Vom detalia în continuare elementele particulare ale tipurilor de contracte, pentru o mai bună înțelegere a acestora și aplicarea lor corectă în practică:

1. Contractul de muncă pe durată determinată

În cazul Contractului de muncă pe durată determinată, fiind considerat excepție de la regula duratei nedeterminate, prin art. 83 din Codul Muncii sunt prevăzute cazurile expres în care acesta poate fi încheiat și este ferit de nulitate, astfel: 

    Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele  cazuri:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

b) creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;

c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier; 

d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinește condițiile de pensionare pentru limită de vârstă;

f) ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, în condițiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă și va cuprinde, în mod expres, durata pentru care se încheie, potrivit art. 82 alin. 2 din Codul Muncii, iar din punctul nostru de vedere, va trebui să cuprindă și motivul pentru care contractul de muncă se încheie pe durată determinată, prin precizarea uneia din opțiunile prevăzute de art. 83 din Codul Muncii.

2. Contractul individual de muncă cu timp parțial

De asemenea, Contractul individual de muncă cu timp parțial, va fi completat cu următoarele clauze particulare, așa cum sunt ele prevăzute în Codul Muncii, în articolul 105:

 (1) Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele:

a) durata muncii și repartizarea programului de lucru;

b) condițiile în care se poate modifica programul de lucru;

c) interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.

 (2) În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.

3. Contractul de muncă la domiciliu

Contractul de muncă la domiciliu este necesar a fi completat cu următoarele clauze particulare, precizate în Codul Muncii, în articolul 109 :

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;

 b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează.

4. Contractul de muncă în regim de telemuncă

Contractul individual de muncă în regim de telemuncă, prevede una dintre cele mai noi forme de desfășurare a activității, respectiv telemunca. Datorită acestui aspect, a fost necesară completarea contractului cu elemente specifice, cuprinse in Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă:

Art. 5. din Legea 81 / 2018

a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;

b) perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;

c) locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;

d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;

f) responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 și 8;

g) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;

h) obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;

j) condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Deși, la prima vedere, munca la domiciliu și telemunca pot fi ușor confundate, este important să fie înțelese foarte bine și diferențiate ca atare. Găsești aici un tabel comparativ privind diferențele dintre munca la domiciliu și telemunca.

5. Contractul de punere la dispoziție / contractul de muncă temporară

Contractul de punere la dispoziție / contractul de muncă temporară are, de asemenea, o serie de clauze particulare, prevăzute de Codul Muncii, astfel: 

Art. 91 alin. 2

a) durata misiunii;

b) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii și programul de lucru;

c) condițiile concrete de muncă;

d) echipamentele individuale de protecție și de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;

e) orice alte servicii și facilități în favoarea salariatului temporar;

f) valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum și remunerația la care are dreptul salariatul;

g) condițiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziție de un agent de muncă temporară.

6. Contractul de ucenicie

Clauze particulare ale Contractului de ucenicie sunt prevăzute în Legea nr. 279 / 2005 privind ucenicia la locul de muncă și cuprind următoarele mențiuni:

Art. 6 

(5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde și următoarele clauze referitoare la:

a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;

b) denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

c) numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia;

d) locul/locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională;

e) durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă;

f) obligațiile suplimentare ale angajatorului;

g) obligațiile ucenicului;

h) alte clauze, potrivit legii.

Există, iată, o serie de clauze particulare care completează Contractul individual de muncă standard, oferind posibilitatea angajatorului să identifice forma cea mai bună și potrivită activității pe care o desfășoară salariații săi. 

❗Primii pași în HR? Ți-am pregătit câteva cursuri care te vor ajuta să evoluezi rapid în carieră:

·        Pachet de Curs Resurse Umane Junior

·        Curs video Revisal

·        Curs aprofundat CIM

Printre cele mai mici prețuri din piața cursurilor online de HR! Nu ai nimic de pierdut, ci numai de câștigat!

Alătură-te celor care au ales deja să învețe HR oricând, de oriunde!

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>