Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Tot ce trebuie să știi despre despre internship

Internship - puțină istorie

De-a lungul timpului, foarte mulți angajatori au fost interesați să desfășoare programe de internship, însă aceștia s-au lovit de lipsa unei baze legale. Astfel, una din problemele managerilor de resurse umane, până în august 2018, a fost aceea de găsi soluții legale pentru programele de internship.

S-a pus problema daca angajatorii pot recurge la voluntariat, respectiv la legea voluntariatului 78 / 2014, pentru a putea încadra cât mai mulți tineri în programele de internship desfășurate în interiorul organizației lor.

Voluntariatul însă reprezintă ,,participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup,,, potrivit art. 3 lit. a) din Legea 78 / 2016.

Astfel, până în 2018, tot contractul individual de muncă a fost singura opțiune a angajatorilor interesați de programele de internship.

Angajatorii încheiau, de regula, contracte de munca cu timp parțial și cu salariu minim / economie astfel încât să reușească cu costuri mici să descopere talente, dar și să ajute cât mai mulți tineri să dobândească cunoștinte practice pentru un start bun în cariera.Începând cu luna august, anul 2018, programele de internship se supun reglementărilor Legii 176/ 2018.

În continuare, dorim să îți prezentăm :
✔ ce sunt programele de intership
✔ contractul de internship
✔ durata și indemnizația aferenta contractului de internship
✔ durata timpului de muncă în cadrul contractului de internship
✔ indemnizația de internship
✔ obligațiile îndrumătorului programului de internship
✔ modul în care încetează contractul de internship
✔ evaluarea programului de internship
✔ o serie de asemănări cu contractul individual de muncă si nu în ultimul rând v-am pregătit
✔ un checklist cu obligațiile organizației-gazdă.

Astfel încât să găsesti aici tot ce aveți nevoie cu privire la acest subiect.

Fă totul că la carte!

Să o luăm acum pas cu pas :

Ce este aceea internship ?

„Internship” sau mai precis programele de internship sunt acele ,,stagii,, de pregătire teoretică
și practică la care poate aplica orice persoană începând cu vârsta de 16 ani. Cu acordul părinților
sau al reprezentanților legali, programele de internship pot fi efectuate și de persoane cu vârsta
de 15 ani împliniți.

Programele de intership se desfășoară în cadrul diverselor instituții de stat sau private în
vederea dezvoltării de abilități profesionale, a familiarizării cu activitatea specifică organizațiilor,
dar și pentru a facilita integrarea tinerilor pe piața muncii.

Programele de internship desfășurate, criteriile, calendarul și procedura internă de selecție,
responsabilitățile generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum și condițiile
contractuale (numărul de ore și durata programului de internship, valoarea minimă a
indemnizației lunare) trebuie promovate public, în scris și/sau online de către organizația-gazdă.

Contractul de internship.

Programele de internship se desfășoară în temeiul contractului de internship.
Părțile contractului de internship sunt :

● Internul – persoana care prestează activitatea specifică din cadrul programului de
internship
● Organizatia – gazda – persoana juridică la care internul desfășoară o activitate specifică.

Potrivit art.19, contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba
română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligația de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizației – gazdă. Contractul de internship va cuprinde negreșit drepturile și obligațiile parților prevăzute de legea 176 / 2018 la art. 13 – 16.

Contractul de internship va fi însoțit deopotrivă de o fișă de internship care prezintă în detaliu
activitatea specifică pe care trebuie să o îndeplinească un intern în cadrul organizației-gazdă. Fișa
de internship este o anexă a contractului de internship.

Contractul de internship se înregistrează în registrul de evidență a contractelor de internship,
înființat de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în a
cărei rază teritorială aceasta își desfășoară activitatea, cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară
începerii activității în cadrul programului de internship. – https://www.internship.anofm.ro/

Numărul contractelor de internship pe care le poate încheia organizația-gazdă

Potrivit Art. 4 din Legea 176/ 2018 privind internship-ul, organizația-gazdă poate încheia
un număr limitat de contracte de internship; numărul acestora nu poate depăși 5% din numărul
total al salariaților. În cazul organizațiilor-gazda ce au mai puțin de 20 de angajați, nu se pot
încheia mai mult de două contracte de internship simultan.

În schimb, organizația-gazdă poate desfășura programele de internship oricând în
decursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni.

Durata contractului de internship

Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni (consecutive), fără posibilitatea
prelungirii, timp în care internul poate presta maximum 720 de ore.

Între un intern și o organizație- gazdă se poate încheia un singur contract de internship!

Prin excepție, între intern și o organizație-gazdă se pot încheia mai multe contracte de
internship, cu condiția ca programele de internship desfășurate să fie diferite, iar durata cumulată
a acestora să nu fie mai mare de 6 luni si implicit sa nu depășească 720 de ore cumulat.

Perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se
consideră vechime în muncă, și, după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activității.

Durata timpului de muncă în cadrul contractului de internship

• Durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfășura activitate în baza unui
contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână și se stabilește prin contractul
de internship, potrivit art. 8 alin. 3

• În situația internilor cu vârsta sub 18 ani, durata timpului de muncă pentru a desfășura
activitate în baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe săptămână, dar nu
mai mult de 6 ore pe zi, potrivit art. 8 alin. 4

Aceste prevederi privind durata timpului de muncă internului trebuie corelate însă si cu
art. 5 alin. 2 potrivit căruia durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe
parcursul a 6 luni consecutive.

Internii nu pot face ore suplimentare care să depășească cele 40, respectiv 30 de ore
pe săptămână!

Indemnizația pentru internship

Internul are dreptul la o indemnizație plătită de către organizația-gazdă în cadrul căreia se
va desfășura programele de intership. Potrivit Art. 8 din Legea 176/ 2018 privind internship-ul,
cuantumul indemnizației pentru internship va fi stabilit în cuprinsul contractului de internship,
însă nu va putea fi mai mică de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (/
lună) și se va acorda proporțional cu numărul de ore lucrate / lună.

Indemnizația de intership este considerată un venit asimilat salariilor și astfel,
organizația-gazdă va plăti atât contribuțiile aferente cât și impozitul.

Îndrumătorul programului de internship

Internul va presta strict activitățile / atribuțiile prevăzute în contractul de internship, mai
precis în fișa de internship, care au ca obiect pregătirea teoretică și practică, sub directa
coordonare a unui îndrumător, desemnat de conducătorul organizației-gazdă.
Îndrumătorul, salariat calificat al organizației-gazdă, cu o experiență de cel puțin un an în
domeniul de activitate în care urmează să se desfășoare programele de internship, va putea
asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3 interni.

Potrivit art. 7, îndrumătorul are următoarele obligații:

a) coordonează și îndrumă activitatea internului pe parcursul programului de internship;
b) monitorizează modul de îndeplinire a activităților internului;
c) evaluează activitatea internului și întocmește, la sfârșitul programului de internship, un referat
de evaluare aferent;
d) elaborează fișa de internship în colaborare cu coordonatorul programelor de internship.

Incetarea contractului de internship

Potrivit art. 23, contractul de internship încetează în următoarele condiții:

a) la expirarea termenului stabilit în contract;
b) de comun acord;
c) când organizația-gazdă își încetează activitatea;
d) prin reziliere, de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a
obligațiilor prevăzute în contractul de internship de către una dintre părți, în măsura în care, la
notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligențele necesare pentru
executarea în mod corespunzător a obligațiilor ce îi revin potrivit obligațiilor contractuale, în
termen de 5 zile de la primirea notificării;
e) prin încheierea unui contract individual de muncă între părți, conform prevederilor Legii nr.
53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți, în situații justificate, pe baza unei
notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare;
g) de drept (în cazul în care durata cumulată a suspendărilor contractului de internship este mai
mare decât 1/3 din perioada programului de internship prevăzută în contractul de internship).

La încetarea contractului de internship, părțile pot conveni ca activitatea să continue prin
încheierea, în condițiile legii, a unui contract individual de muncă.

Organizațiile-gazdă care aleg să încheie un contract individual de muncă cu internul, în
termen de 60 de zile de la încetarea contractului de internship, primesc la cerere o primă de
promovare a angajării de 4586 lei pentru fiecare persoană care trece de la un contract de
internship la unul de muncă. Această sumă va fi acordată după îndeplinirea obligației de
menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.

Evaluarea și certificatul de internship

Îndrumătorul programului de internship din cadrul organizației-gazdă are obligația de a
evalua activitatea internului în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea stagiului. Aceasta se
va realiza printr-un referat de evaluare care va cuprinde pe lângă descrierea activităților
desfășurate de intern si calificativul dat de îndrumător : foarte bine (FB), bine (B), satisfăcător
(S) și nesatisfăcător (NS).
Referatul de evaluare se aduce la cunoștința internului, prin notificare scrisă, în termen de
7 zile lucrătoare de la data finalizării programului de internship.

De asemenea, organizația-gazdă care organizează programul de internship, are obligația
de a-i elibera internului în termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, un
certificat de internship care va cuprinde următoarele informații (Art. 12 din Legea 176/ 2018
privind internship-ul):

– Perioada desfășurării activității de internship;
– Activitățile desfășurate în cadrul contractului de internship;
– Calificativul obținut;
– Abilitățile dobândite de către intern în urma stagiului.

Contractul de internship versus contractul individual de muncă

Din parcurgerea legii 176 / 2018, observăm foarte multe asemănări intre contractul de
internship și C.I.M. Subliniem câteva dintre acestea :

✔ Contractul de internship se înregistrează în registrul de evidență a contractelor de
internship înainte de începerea activității
✔ Organizația-gazdă are obligația să înmâneze internului, anterior începerii activității, un
exemplar din contractul de internship;
✔ Programele de internship se plătesc cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe
țară garantat în plată, proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată.
✔ Contractul de internship se suspendă dacă internul se află în concediu pentru incapacitate
temporară de muncă.
✔ Perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se
consideră vechime în muncă, și, după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul
activității.
✔ Organizația-gazdă are obligația să țină evidența orelor de activitate prestate de fiecare
intern și să pună la dispoziția organelor de control această evidență ori de câte ori se
solicită acest lucru;
✔ Organizația-gazdă are obligația să asigure pe parcursul desfășurării programului de
internship condițiile de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea securității și
sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
✔ În cazul încălcării regulamentelor interne și/sau a contractului de internship, organizația-
gazdă, are dreptul, după efectuarea unei cercetări interne să sancționeze internul.
Sancțiunile pe care le poate aplica sunt :
a) avertisment scris;
b) reducerea indemnizației pe o durată de maximum două luni, cu 5-10%;
c) rezilierea contractului de internship.
✔ Organizația-gazdă are obligația evaluării activității internului.
✔ La încetarea contractului de internship, organizația-gazdă are obligația de a elibera
internului un certificat de internship

Nerespectarea reglementărilor Legii 176/ 2018 privind internship-ul poate atrage după sine
sancțiuni de până la 20.000 lei.

Pentru a evita primirea unei amenzi, vă invităm să consultați și să descărcați un checklist
cu obligațiile organizației-gazdă.

Programele de internship oferă atât companiilor cât și tinerilor șansa de a interacționa și
de a se dezvolta împreună ajutând la clădirea unei viitoare relații de muncă.

Îți mulțumim că ai ales website-ul nostru pentru a te informa.

Pentru mai multe noutăți ne poți urmări și pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/CursuriHR sau pe LinkedIn:
https://www.linkedin.com/showcase/cursuri-hr-online/

❗Dacă vrei să lucrezi în HR sau ești la început de drum în domeniu, parcurge online Cursul „Resurse Umane Junior”! Îți prezint într-un mod practic și clar legislația muncii, îți pun la dispoziție cele mai importante modele de documente pentru administrarea de personal și îți explic cum să completezi corect datele în Revisal.

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>