Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Contractul de ucenicie – un contract de muncă cu caracter special

Într-un articol anterior am prezentat particularitățile programelor de internship care
reprezintă stagiile de pregătire teoretică și practică la care poate aplica orice persoană începând
cu vârsta de 16 ani (sau 15 ani dacă prezintă acordul părinților/ reprezentanților legali).

Dacă vrei să afli mai multe despre ce presupune un program de internship, aici poți găsi articolul.

Astăzi însă vrem să aducem în prim plan un alt tip de raport de muncă și în același timp
de contract, și anume contractul de ucenicie și caracteristicile sale.

Fă totul ca la carte!

Te invităm să descoperi în cele ce urmează tot ce trebuie să știi despre contractul de
ucenicie.

Ce este și cui se adresează ucenicia?

Ucenicia reprezintă conform Art. 1 din Legea 279/ 2005 privind ucenicia la locul de muncă, formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

Ucenicia se adresează atât persoanelor peste 16 ani care doresc să se concentreze
pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de
practicarea unei ocupații direct la locul de muncă, cât și angajatorilor care vor să
organizeze programe de ucenicie la locul de muncă în funcție de domeniul de activitate pentru locurile declarate vacante.

Formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, se organizează, potrivit art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, la inițiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizați în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare furnizori de formare.

Contractul de ucenicie

Asemeni oricăror raporturi de muncă și programele de ucenicie se desfășoară în baza
unui contract, contractul de ucenicie.

Contractul de ucenicie este, potrivit art. 6 din legea nr. 279 / 2015, un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

Astfel, părțile contractului de ucenicie sunt:

    • Ucenicul – persoana cu vârsta de minim 16 ani care din propria voință încheie un contract
      de ucenicie pentru a obține o calificare;
    • Angajatorul – poate fi o persoană juridică sau fizică ce poate angaja persoane resurse
      umane în baza unui contract de muncă.

Contractul de ucenicie poate fi încheiat numai de persoanele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:

a) fac demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la
agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau, după caz,
reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii;


b) au împlinit vârsta de 16 ani;


c) nu au calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă;


d) îndeplinesc condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe
niveluri de calificare.

Ucenicia la locul de poate se organizează doar pentru nivelurile de calificare de la 1 la 4 potrivit HG 918/ 2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta nu se poate organiza decât pentru calificările stabilite de legislația în vigoare ce se regăsesc în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) cu standardele ocupaționale aferente.
Locul de muncă trebuie să permită dobândirea tuturor competențelor prevăzute de standardul ocupațional fiind interzisă prestarea altor activități de către ucenici în afara celor care presupun instruirea teoretică și pregătirea practică pentru obținerea calificării.

Obligațiile angajatorului privind contractul de ucenicie

Angajatorul are obligația :

– de a încheia contractul de ucenicie în formă scrisă,

– de a cuprinde în contractul de ucenicie, pe lângă toate elementele obligatorii ale unui
contract individual de muncă și următoarele clauze :

✔ denumirea calificării profesionale pe care o va obține ucenicul în urma
încheierii programului de ucenicie;
✔ denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare
profesională prin ucenicie la locul de muncă;
✔ numele coordonatorului de ucenicie și calificarea sa;
✔ locul desfășurării activității;
✔ durata necesară pentru dobândirea cunoștințelor teoretice și practice;
✔ obligațiile suplimentare ale angajatorului;
✔ obligațiile ucenicului;
✔ alte clauze, potrivit legii.

– de a înregistra contractul de ucencie în termen de 20 de zile la inspectoratului teritorial de
muncă județean, respectiv al municipiului București,

– de a înregistra contractul de ucencie în Revisal înainte de începerea activității,

– de a numi un coordonator de ucenicie. Coordonatorul de ucenicie este persoana care
îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competențelor profesionale necesare calificării
pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. Acesta poate fi salariatul
angajatorului sau antreprenorul care desfășoară programul și este necesar ca el/ ea să                                                                       țină legătura cu furnizorul de formare profesională pentru a putea desfășura și evalua corect formarea profesională a ucenicului.

Obligațiile contractuale specifice ale părților

În tabelul următor poți găsi obligațiile suplimentare ale angajatorului și ucenicului în
cadrul contractului de ucenicie.

Obligații suplimentare angajator

Obligații suplimentare ucenic

– Asigurarea tuturor drepturilor oferite ucenicului prin intermediul contractului de muncă ținând cont de timpul lucrat;

– Asigurarea pregătirii practice a ucenicului pentru obținerea calificării profesionale;

– Asigurarea accesului la pregătire teoretică și practică în condițiile Ordonanței nr. 129/ 2000;

– Asigurarea finanțării programului de ucenicie dacă acesta nu este finanțat din alte surse.

– Desfășurarea activității în conformitate cu clauzele contractului de ucenicie;– Participarea la pregătirea teoretică și practică organizată de către angajator în condițiile Ordonanței nr. 129/ 2000;– Susținerea și promovarea examenului de absolvire la finalizarea perioadelor de pregătire practică și teoretică în vederea obținerii certificatului de calificare profesională.

Durata contractului de ucenicie

Contractul de ucenicie se încheie numai pe perioadă determinată în funcție de
calificarea ce urmează a fi obținută astfel:

 a) 6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;

 b) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

 c) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;

 d) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru
dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Alte aspecte importante privind contractul de ucenicie

✔ Perioada de probă în cazul contractelor de ucenicie nu poate depăși 30 de zile lucrătoare,

✔ Timpul dedicat pregătirii teoretice va fi inclus în programul normal de lucru. Acesta va fi
de 8 ore/ zi, 40 ore/ săptămână sau de 6 ore/ zi, 30 de ore/ săptămână dacă ucenicul are
mai puțin de 18 ani,

✔ Salariul de bază lunar specificat în contractul de ucenicie nu poate fi mai mic decât
salariul minim brut/ țară în vigoare pentru un program de 8 ore/ zi, 40 de ore/ săptămână,

✔ Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie se
fac în condițiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, referitoare la ucenicie și la contractul individual
de muncă.

Statutul ucenicului și organizarea uceniciei la locul de muncă

Persoana încadrată în muncă în urma semnării unui contract de ucenicie poartă numele de ucenic.Potrivit Art. 10 din Legea 279/ 2005, la semnarea unui contract de ucenicie angajatorul și ucenicul pot conveni ca la terminarea acestuia:

1) activitatea ucenicului după obținerea calificării să continue pentru o perioadă cel puțin egală cu durata contractului de ucenicie dacă angajatorul a finanțat programul. Continuarea se va face prin semnarea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupației în care ucenicul a fost calificat;

2) ucenicul să suporte cheltuielile cauzate angajatorului cu formarea profesională finanțată de acesta din urmă în condițiile în care nu respectă prevederile punctului anterior.

Susținerea financiară a uceniciei

Sunt acceptate următoarele forme financiare ale uceniciei la locul de muncă:

✔ resursele proprii ale angajatorilor;

✔ sponsorizările persoanelor fizice/ juridice;

✔ fonduri europene structurale și de investiții, fonduri publice naționale;

✔ alte surse contituite legal: donații, taxe.

Potrivit Art. 16, Alin. 2 din Legea 279/ 2005, angajatorul care încheie contracte de ucenicie beneficiază la cererea sa pe toată durata contractului de ucenicie de o sumă de 2250 lei/ lună acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate pentru aceasta.Aceasta se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic și pentru perioada concediului de odihnă, însă nu se acordă pentru perioada de probă sau pentru perioadele de suspendare a contractului de ucenicie.Nu pot beneficia de suma de 2250 lei/ lună angajatorii care:

– au mai avut încheiate cu aceeași persoană alte contracte de ucenicie pentru aceeași calificare;

– organizează programe de ucenicie în același domeniu în care ucenicul deține deja calificare;

– în ultimul an au avut alte raporturi de muncă cu persoana cu care urmează să se încheie noul contract de ucenicie (cu excepția contractelor ce se supun Legii 72/ 2007);

– se află în insolvență, executare silită, faliment, reorganizare juridică, dizolvare, lichidare sau administrare specială, au activitatea suspendată sau au restricții asupra acestora.

Angajatorii care solicită suma de 2250 lei de la bugetul asigurărilor de șomaj au obligația de a menține raporturile de muncă cu ucenicii pe toată durata contractului de ucenicie. Dacă contractul de ucenicie încetează înainte de data prevăzută în contract sub unul din motivele menționate în Legea 53/ 2003 la art. 55, lit. b), art. 56, alin. 1, lit. d) sau art. 65, alin. 1), angajatorii vor trebui să înapoieze agenției pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate la care se adaugă și dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie.

Nerespectarea reglementărilor Legii 279/ 2005 poate duce la amenzi de până la 10.000 lei.

Sperăm că ți-a fost de ajutor acest articol și îți mulțumim că ai ales website-ul nostru
pentru a te informa.

Pentru mai multe noutăți ne poți urmări și pe pagina noastră de Facebook:
https://www.facebook.com/CursuriHR sau pe LinkedIn:
https://www.linkedin.com/showcase/cursuri-hr-online/

❗Primii pași în HR? Ți-am pregătit câteva cursuri care te vor ajuta să evoluezi rapid în carieră:

Printre cele mai mici prețuri din piața cursurilor online de HR!

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>