Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Protecția maternității la locul de muncă – Obligațiile părților – Partea I

O provocare pentru fiecare femeie însărcinată, dar și pentru angajator deopotrivă, o reprezintă maternitatea la locul de muncă și implicit, protecția maternității la locul de muncă.

Un subiect intens ce necesită a fi detaliat într-un mod structurat, pentru a fi ușor de înțeles și aplicat.

Astfel, o bună înțelegere a subiectului și a legislației în vigoare  îl scutește atât pe angajator, cât și pe salariata însărcinată, de numeroase neplăceri.

Trebuie reținut că la baza prevederilor legale cu privire la maternitatea la locul de muncă stă OUG 96/2003, împreună cu normele de aplicare și Codul Muncii. Un ansamblu legislativ cuprinzător, ce oferă răspunsuri pentru diversitatea situațiilor legate de protecția maternității.

Astfel, Art. 1 din OUG 96/2003 prevede la lit. a):

Art.1 – Prezenta ordonanță de urgență reglementează măsuri de protecție socială pentru:

 1. a) salariate gravide și mame, lăuze sau care alăptează, de cetățenie română ori a unui stat membru al Uniunii Europene și din Spațiul Economic European, care au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu un angajator;

Este cunoscut faptul că o femeie însărcinată are nevoie de condiții adecvate de lucru, care să o protejeze și să îi asigure o perioadă făra stres sau efort suplimentar, care ar putea afecta dezvoltarea normală a sarcinii.

Haideti să vedem punctual ce trebuie să luam în considerare.

Fă totul ca la carte!

Obligațiile părților

Protecția maternității reprezintă protecția sănătății și/sau securității salariatelor gravide și/sau mame la locurile lor de muncă, așa cum este prevăzut în Art. 2 lit. a) din OUG 96/2003.

Iar, potrivit art.2 lit. b) din OUG 96 / 2003, locul de muncă este zona delimitată în spațiu, în funcție de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele și cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operații, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activități de către unul ori mai mulți executanți, cu pregătirea și îndemânarea lor, în condiții corespunzătoare tehnice, organizatorice și de securitate și sănătate în muncă, din care se obține un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator.

 În acest context, atât angajatorul cât și salariatele au o serie de obligații.

Obligațiile angajatorului

Angajatorul are 2 obligații principale, și anume :

a) să prevină expunerea salariatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea si

b) sa nu constrângă salariatele gravide, care au născut recent sau care alăptează să efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.

Din momentul in care angajatorul este informat cu privire la starea de graviditate, lăuzie sau de alăptare a uneia din salariate, acesta va avea grija să:

a) înștiințeze medicul de medicina muncii și inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea, in termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost anunțat in scris cu privire la starea de graviditate, lăuzie sau de alăptare,

b) efectueze evaluarea privind riscurile la care este supusă salariata la locul ei de muncă (se efectuează de către angajator împreună cu medicul de medicina muncii) precum să întocmească și să semneze Raportului de evaluare privind riscurile la care este supusă salariata la locul ei de muncă,

c) înștiințeze salariata, in termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului, despre rezultatele evaluării privind riscurile la care poate fi supusă la locul ei de muncă și despre măsurile suplimentare de protecție pe care trebuie să le respecte atât angajatorul, cât și salariata prin Informarea privind protecția maternității la locul de muncă.

În cazul unei activități unde agenții, procesele sau condițiile de muncă prezintă un risc specific de expunere, angajatorul va avea grijă sa :

a) evalueze împreună cu medicul de medicina muncii natura, gradul și durata expunerii la agenți, procese sau condiții de muncă a salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează în întreprinderea și/sau unitatea respectivă, atât in termen de 10 zile de la data informării, dar si la orice modificare a condițiilor de muncă.

b) întocmească rapoarte scrise cu rezultatele evaluărilor, împreună cu toate măsurile care trebuie luate referitor la securitatea și sănătatea în muncă.

c) înainteze, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii acestor, o copie a rapoartelor :

   • medicului de medicina muncii din direcția de sănătate publică teritorială;
   • inspectoratului teritorial de muncă;
   • în unitate, după caz, Comitetului de securitate și sănătate în muncă, Compartimentului de protecție a muncii sau responsabilului cu protecția muncii desemnat de angajator;
   • reprezentanților salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor,
   • salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează care sunt astfel informate cu privire la rezultatele evaluării privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de muncă, a măsurilor care trebuie luate referitor la securitatea și sănătatea în muncă, precum și asupra drepturilor care decurg din OUG 96,

d) medicul de medicina muncii sau medicul cu competență în medicină de întreprindere va dispune efectuarea de examene paraclinice și de laborator, după caz, în funcție de noxele constatate la locurile de muncă.

În funcție de riscurile existente la locul de muncă, angajatorul este obligat sa ia masuri de protecție a salariatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează încadrate pe acele posturi.

Aceste măsuri de protecție pot fi :

a) modificarea temporară a condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale.

b) repartizarea salariatei in cauză la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului.

c) în cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligațiile de mai sus, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal.

 

Angajatorul este obligat să aplice masurile de protecție menționare mai sus, și când salariatele gravide, care au născut recent sau care alăptează:

a) își desfășoară activitatea în condiții cu caracter insalubru sau greu de suportat,

b) își desfășoară activitatea într-un loc de muncă încadrat în condiții deosebite,

c) își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat,

d) își desfășoară activitatea noaptea și sunt afectate de acest tip de muncă.

 

Angajatorul mai are și alte obligații, după cum urmează:

a) să nu solicite candidatelor, în vederea angajării, teste de graviditate și/sau să semneze un angajament că nu vor rămâne însărcinate sau că nu vor naște pe durata de valabilitate a contractelor individuale de muncă.

b) sa nu trateze într-un mod mai puțin favorabil femeile gravide sau aflate in concediu de maternitate sau concediu de creștere copil.

c) să cuprindă în regulamentul intern al societății măsuri de igienă, protecție a sănătății și securitate în muncă pentru salariatele gravide, care au născut recent sau care alăptează.

d) să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și să anunțe alți salariați doar cu acordul scris al salariatei, și doar pentru buna desfășurare a activității.

e) să acorde dispensă pentru consultații medicale salariatei gravide, de până la 16 ore lunar, dacă controalele nu se pot efectua decât în timpul programului

f) să acorde două pauze pentru alăptare, zilnic, de câte o oră fiecare, mamelor care alăptează, până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului, sau să reducă programul de lucru al mamei cu 2 ore, la cererea acesteia.

g) să sigure în cadrul unității încăperi speciale pentru alăptat care îndeplinesc condițiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare,

h) să nu permită revenirea la muncă a salariatei lăuze, înainte de împlinirea celor 42 de zile obligatorii de postnatal.

i) Să nu dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul :

   • salariatei gravide, care a născut recent sau care alăptează din motive care au legătură directă cu starea sa;
   • salariatei care se află în concediu de risc maternal;
   • salariatei care se află în concediu de maternitate;
   • salariatei care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilități, în vârstă de până la 3 ani;
   • salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu dizabilități cu afecțiuni intercurente, pană la împlinirea vârstei de 18 ani.

j) Interdicția prevăzută la  i) se extinde, o singură dată, cu 6 luni, după revenirea definitivă a salariatei în unitate, in condițiile legii.

k) In cazul încetării raportului de muncă sau de serviciu cu o salariată prevăzută la lit. i), angajatorul are obligația ca, în termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanților salariaților din unitate, precum și inspectoratului teritorial de muncă.

Obligațiile salariatelor (gravide, care au născut recent sau care alăptează)

Pe de alta parte, și salariatele au o serie de obligații pe care nu trebuie să le trecem cu vederea.

Salariatele gravide, care au născut recent sau care alăptează au următoarele obligații :

a) să meargă la medicul de familie sau specialist, pentru obținerea documentelor medicale care să confirme starea în care se află;

b) să prezinte angajatorului un document medical (adeverința medicală-tip aprobată de Ministerul Sănătății, Carnetul gravidei sau Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei și lăuzei) care susține acordarea drepturilor legate direct de starea de maternitate, în termen de maxim 5 zile de la eliberare;

c) să se adreseze angajatorului numai prin cereri scrise, în orice situație legată de starea de maternitate, în caz contrar angajatorul neputând fi tras la răspundere pentru neluarea măsurilor de protecție privind maternitatea la locul de muncă;

d) să efectueze concediul postnatal de 42 de zile;

e) să ceară transferul pe un alt loc de muncă, dacă se constată că locul de muncă actual este dăunător pentru starea de maternitate în care se află sau concediu de risc maternal.

Daca ești interesat de acest subiect, rămâi aproape.

În articolul următor, vom prezenta drepturile salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează.

 

❗Primii pași în HR? Ți-am pregătit câteva cursuri care te vor ajuta să evoluezi rapid în carieră:

Printre cele mai mici prețuri din piața cursurilor online de HR!

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>