Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Persoanele în întreținere vs coasigurații.

Contribuabilii care realizează venituri din salarii pot lua în întreținere, potrivit art. 77 alin. 5 din Codul Fiscal următoarele persoane:

soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii au dreptul, în funcție de numărul persoanelor pe care le au în întreținere, dar și de veniturile pe care le realizează, la deducerea personală de bază care se acordă în baza tabelului prevăzut de art. 77 alin. 4 din Codul Fiscal.

 

Calculul salariului. Curs practic.

Peste 30 de exemple de calcul al salariului la un click distanță.

 

5 lucruri despre persoanele în întreținere și acordarea deducerii personale de bază:

  1. Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi. 
  2. Deducerea personală de bază pentru copiii minori ai contribuabililor se atribuie ambilor parinti daca copiii sunt in intretinerea amandurora.
  3. In ceea ce priveste celelalte persoane care pot fi luate in intretinere, daca sunt intretinute de mai multi contribuabili, deducerea personala de baza se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.
  4.  Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane.

 

Contribuabilii care realizează venituri din salarii, plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate. În baza plății acestei contribuții, ei devin asigurați în sistemul național de sănătate.

Prin excepție, exista câteva categorii de persoane care sunt asigurate in sistemul național de sănătate, fără plata contribuției de sănătate, potrivit art. 224 alin. 1 din Legea 95 / 2006, după cum urmează :

a)copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii- doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti;

b)tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului;

c)soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;

d)persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul lege  118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;

e)persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii  448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f)bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni;

g)femeile însărcinate şi lăuzele;

h)persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum şi cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  158/2005privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

i)persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii  273/2004privind procedura adopţiei, republicată, în concediu pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

j)persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la  109şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care se află în executarea unei măsuri educative privative de libertate, precum şi persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;

k)persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii;

l)persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;

m)persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii  416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

n)persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;

o)persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;

p)personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte.

q)voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii de urgenţă sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului  88/2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

r)prestatorii casnici care utilizează şi preschimbă în bani, potrivit legii, cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice, lunar.

 

Dar pâna la urmă, coasigurații cine sunt ?

Coasigurații sunt persoanele asigurate in baza art. 224 alin. 1 lit. c din legea 95 / 2006, fără plata contribuției la sănătate, si anume soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate.

Asadar, din toate categoriile de persoane pe care un contribuabil le poate lua in întreținere, doar soţul, soţia şi părinţii si doar daca nu realizează venituri proprii pot fi și coasigurați, adică pot beneficia de asigurarea de sănătate, fără plata contribuției de sănătate.

 

Calculul salariului. Curs practic.

Peste 30 de exemple de calcul al salariului la un click distanță.

 

Ce documente trebuie să prezinte contribuabilul in vederea coasigurării sotului / sotiei / părinților:

Documentele care trebuie prezentate atunci când contribuabilul isi coasigură soțul / soția și / sau părinții, sunt prevăzute de art. 11 din normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1549/2018, după cum urmează:

  1. actul de identitate original și copie,
  2. documentele care atesta relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată,
  3. declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii,
  4. precum și declarația pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă;

 

2 lucruri de retinut despre coasigurati:

  • Coasigurații nu pot avea coasigurați la rândul lor.
  • Coasigurații își păstrează calitatea de asigurat și drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreținere se află are calitatea de asigurat.

 

Ce se întâmplă însă dacă persoana în a cărei întreținere este coasiguratul intră în concediu de acomodare sau concediu de creștere copil?

Răspunsul îl găsim la art. 6 din normele metodologice (Ordinul nr. 1549/2018) care prevede ca persoanele prevăzute la art. 224 alin. (1) lit. d)e)h)i)k)m) şi n)  (redat mai sus) pot coasigura.

Așadar, chiar si persoanele care se afla în concediu de creștere copil / concediu de acomodare și care sunt asigurate fără plata contribuției de sănătate, pot continua sa aibă coasigurați.

 

Calculul salariului. Curs practic.

Peste 30 de exemple de calcul al salariului la un click distanță.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>