Învață online
oricând, de oriunde,
pentru o carieră de
succes în HR!

Avizul de angajare – poarta de acces la resursele esențiale

Angajarea străinilor – o soluție la criza forței de muncă din Romania?

Resursa umană este considerată a fi cea mai importantă resursă a unei companii. Adesea, poate fi comparată cu motorul care susține compania și asigură derularea continuă a activității în condiții optime, susținând dezvoltarea afacerii.

Este deja o lungă perioadă de timp de când angajatorii, atât din multinaționale cât și din firme locale, se plâng de faptul că forța de muncă existentă în Romania este insuficientă. În felul acesta, sunt nevoiți, în  foarte multe cazuri, să apeleze la importul de forță de muncă – cu precădere din țările non-UE.

Ideea poate încolți imediat în mintea unui antreprenor care își dorește bunul mers al afacerii sale și care înțelege că forța de muncă este o resursă indispensabilă.

Însă, de la idee la punerea ei în aplicare, sunt câțiva pasi extrem de importanți de care trebuie să ții cont, pentru ca procesul de recrutare și angajare să decurgă ușor.

Fă totul ca la carte!

Am sintetizat în acest articol tot ceea ce este necesar să cunoască un antreprenor, legat de obținerea avizului pentru angajarea străinilor.

În primul rând, trebuie menționat că un astfel de demers implică cunoașterea aprofundată a prevederilor legale în vigoare și necesită interacțiunea cu mai multe autorități ale statului.

Dar să le luăm pe rând.

Pentru cine este necesară obținerea avizului de către angajator

Avizul este necesar pentru cetățenii străini, așa cum sunt ei definiți prin Art.2 lit. a) din Ordonanța de Urgentă nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Străin – persoana care nu are cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, ori cetățenia Confederației Elvețiene.

Avizul este specific tipului de activitate pe care o va presta angajatul străin în Romania, existând mai multe tipuri de lucrători, așa cum sunt ei definiți de Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

În funcție de tipul activității pe care o vor desfășura în România, vor putea fi angajați ca:

 1. Lucrător permanent – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare; Vezi documentele necesare aici

Avizul de angajare pentru un lucrător permanent dă dreptul angajatorului să încadreze în muncă un străin, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul Muncii, fără obţinerea unui aviz de angajare, în situaţia în care se menţin condiţiile de angajare pe locul de muncă respectiv.

2. Lucrător stagiar – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, titular al unei diplome de învățământ superior sau care urmează o formă de învățământ superior într-o țară terță, care participă pe teritoriul României la un program de stagiu, cu durata determinată, în scopul îmbunătățirii pregătirii profesionale sau obținerii unei calificări profesionale, precum și al îmbunătățirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale; Vezi documentele necesare aici

Avizul de angajare pentru lucrătorii stagiari se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică, în vederea încadrării în muncă a unui străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată, în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale. Durata stagiului nu poate fi prelungită.

3. Lucrător sezonier – străinul care își menține reședința principală într-un stat terț, dar locuiește temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor; Vezi documentele necesare aici

Avizul de angajare pentru lucrătorii sezonieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor.

4. Lucrător transfrontalier – străinul, cetățean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuiește în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare; Vezi documentele necesare aici

Avizul de angajare pentru lucrătorii transfrontalieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată, sau pe durată determinată, a unui străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv

5. Lucrător înalt calificat – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare; Vezi documentele necesare aici

Avizul de angajare pentru lucrătorii înalt calificați se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică, în vederea încadrării în muncă a unui străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul Muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare.

6. Lucrător detaşat – străinul calificat, detașat temporar de la întreprinderea stabilită intr-o țară terță, la care este și rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparține acelei intreprinderi sau aceluiași grup de intreprinderi cu intreprinderea de la care se face detașarea, ori cu care intreprinderea a încheiat un contract care presupune detașarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României. Vezi documentele necesare aici

Avizul de angajare pentru lucrătorii detașați dă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detaşat pe o anumită funcţie.

7. Lucrător ICT (persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii) – străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii. Vezi documentele necesare aici

Avizul de detașare pentru lucrătorii ICT se eliberează pentru cetăţenii din state terţe în contextul transferului în cadrul aceleiaşi companii sau al aceluiaşi grup de companii, dintre care cel puţin una este situată pe teritoriul României, pentru perioada de până la trei ani în calitate de cadru de conducere/ specialist, respectiv pentru o perioadă de până la un an în calitate de stagiar.

8. Lucrător au pair – străinul încadrat în muncă temporar de o familie gazdă, pe teritoriul României, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele lingvistice în schimbul unor activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor. Vezi documentele necesare aici

Avizul de angajare pentru lucrătorii au pair se eliberează angajatorului, membru al familiei-gazdă, în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă parțială pe durata de cel mult un an, pentru a presta activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor.

Condiții pentru angajarea străinilor

În acest sens, legea prevede condiții pe care trebuie să le îndeplinească atât angajatorii, cât și străinii ce urmează a fi angajați.

Condiții generale pentru angajatori

Condițiile pentru angajatori sunt prevăzute în Art. 4 din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România și cuprind următoarele aspecte:

(1) Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea angajatorului, dacă sunt îndeplinite condițiile generale prevăzute la alin. (2) și condițiile speciale prevăzute de prezenta ordonanță în funcție de tipul de lucrător.

(2) Condițiile generale pentru eliberarea avizului de angajare sunt următoarele:

a)angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, desfășoară pe teritoriul României activități compatibile cu funcția pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;

b)angajatorul are achitate obligațiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

c)angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune prevăzută de Codul Muncii, ori pentru o infracțiune contra persoanei săvârșită cu intenție, prevăzută de Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul Penal;

d)angajatorul nu a fost sancționat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanță, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii. 19/07/2018 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de Urgenţă 75/2018, 10/11/2018 – litera a fost modificată prin Legea 247/2018;

e)contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) nu a fost epuizat;

Condiții generale pentru străini

La rândul lor, străinii care urmează să fie angajați în România, trebuie să îndeplinească câteva condiții obligatorii. Astfel, conform legii 25/2014, străinul trebuie să:

 1. Îndeplinească condițiile de pregătire profesională, experiență în activitate sau autorizare, prevăzute de legislația în vigoare, pentru ocuparea acelui loc de muncă;
 2. Să fie apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă;
 3. Să aibă cunoștințe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională;
 4. Să nu aibă antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care  urmează să o desfășoare pe teritoriul Românie.

Documentele care vor fi depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări

Documentele necesare, ce urmează a fi depuse la IGI, diferă în funcție de tipul de lucrător pentru care se solicită avizul de angajare. Astfel, angajatorul va trebui să depună o serie de documente care să ateste respectarea condițiilor generale și a celor speciale, așa cum sunt ele prevăzute de lege.

Lăsând la o parte particularitățile (în dreptul fiecărei categorii de lucrători, de mai sus, pot fi consultate actele necesare), vom enumera o serie de documente generale, comune aproape tuturor categoriilor de lucrători:

 1. Cerere motivată;
 2. Dovada împuternicirii legale a angajatorului;
 3. Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie şi în original;
 4. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului;
 5. Certificatul de atestare fiscalã emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială își are sediul social angajatorul, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat pe ultimul trimestru;
 6. Fişa postului, organigrama angajatorului cu prezentarea funcţiilor ocupate şi vacante;
 7. Ofertă fermă de angajare;
 8. Copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante, din care să rezulte și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să-l încadreze în muncă îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate, prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă;
 9. Curriculum vitae si două fotografii tip 3/4 ale străinului.
 10. Declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională.
 11. Documentul de autorizare prevăzut de lege (atunci când este cazul);
 12. Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeasi valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședintă, tradus şi legalizat;
 13. Cazierul judiciar al angajatorului;
 14. Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului.

Ce taxe trebuie să achite angajatorii

La obținerea avizului pentru angajarea străinilor, angajatorului îi revine sarcina achitării unei taxe care diferă în funcție de tipul de lucrător, așa cum este prevăzută de legea 25/2014 și sunt menționate de Inspectoratul General pentru Imigrări:

 • pentru avizul de angajare pentru lucrător permanent, detașat, transfrontalier, stagiar, înalt calificat sau au pair, angajatorul va achita echivalentul în lei a 100 euro;
 • pentru avizul de angajare pentru lucrător sezonier, angajatorul va achita echivalentul în lei a 25 euro;
 • echivalentul în lei a 25 euro în cazul în care angajatorul intenționează să încadreze în muncă un străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii după absolvirea studiilor, sau pentru titularul dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, precum și în cazul schimbării angajatorului sau a funcției, la același angajator;

3 aspecte de avut în vedere, pe final

 • Avizul pentru angajarea străinilor se obține numai pentru contractele individuale de muncă cu normă întreagă (cu excepția lucrătorilor au – pair);
 • Durata contractului de muncă poate fi atât nedeterminată, cât și determinată, cu excepția lucrătorilor stagiari, sezonieri și au pair, care vor putea fi încadrați numai pe durată determinată.
 • Avizul pentru angajarea străinilor se obține de fiecare angajator în parte, pentru fiecare funcție în parte, cu excepția situației când salariații străini deja încadrați pe teritoriul României cu normă întreagă, se încadrează în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parțial, pe aceeași funcție.

Trebuie menționat faptul că durata soluționării unei cereri de eliberare a avizului de către Inspectoratul General pentru Imigrări este de 30 de zile, iar dacă sunt necesare verificări suplimentare, se poate prelungi cu alte 15 zile.

Durata soluționării cererii va fi redusă la 15 zile în cazul în care cetățeanul străin este posesor al Cărții Albastre a UE, eliberată de un alt stat membru.

Obținerea avizului pentru angajarea străinilor presupune, așadar, o serie de pași și acțiuni aflate în strictă interdependență, pentru ca în final să fie obținut avizul, iar in baza acestuia cetățeanul străin să își poată obține viza de lungă ședere în scop de muncă.  După venirea în România, cetățeanului străin îi mai rămâne un singur pas de făcut și anume acela de a obține permisul de ședere .

În concluzie, accesul la forța de muncă din statele non-UE poate fi soluția salvatoare pentru multe companii, care se confruntă cu lipsa personalului de care are nevoie pentru desfășurarea activității, iar un consultant in imigrări se poate ocupa cu profesionalism de procedura laborioasă și de durată a obținerii avizelor de muncă si a permiselor de ședere.

Dacă ai nevoie de ajutorul unui astfel de consultant, nu ezita să mă contactezi. Îmi poți scrie pe adresa de email [email protected] sau îmi poți lăsa un mesaj pe what s up la nr. de telefon : 0728.897.779

Daca ți-a placut distribuie!


DESPRE AUTOR

Misiunea mea este să te ajut să dobândești un set valoros de informații, care să îți ofere oportunitatea unui urcuș profesional ușor și mult mai rapid.Experiența profesională, dar și o amplă activitate de cercetare a legislației, a lucrărilor de specialitate, a deciziilor curților de apel din România și, nu în ultimul rând, a deciziilor Curții de Justiție a UE, m-au făcut să realizez necesitatea existenței unei platforme dedicate specialiștilor în Resurse Umane.

Andreea Pop

Articole asemanatoare

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>